Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Open Heart Music & Meditation

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Open Heart Music & Meditation (hierna te noemen: OHMM): onderhavige onderneming gevestigd te Culemborg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30275833.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie OHMM een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen OHMM en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee OHMM zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten dan wel het leveren van producten.
 4. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties. Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van meditatie en coaching.
 5. Werkzaamheden/diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens OHMM uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, zoals, maar niet beperkt tot meditatie, trainingen, coaching en concerten.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OHMM en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van OHMM vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod van OHMM dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van OHMM dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door OHMM schriftelijk is bevestigd.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. OHMM spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door OHMM vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van OHMM treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever OHMM schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij OHMM een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat OHMM alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. OHMM is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. De verplichtingen van de opdrachtgever, welke verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeien, gelden ook ten behoeve van eventueel door OHMM ingeschakelde derden.

ARTIKEL 5. | (INFORMATIE)VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens, zoals opdrachtspecificaties, probleemstellingen ten aanzien van adviesverlening, documenten, databestanden en overige informatie waarvan OHMM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, aan OHMM ter beschikking te stellen, op de door OHMM voorgeschreven wijze. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OHMM worden verstrekt, is OHMM conform het bepaalde in artikel 14 gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem verstrekte gegevens. Voor schade ontstaan doordat OHMM is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, draagt OHMM geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. OHMM voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt OHMM zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan OHMM, onder meer ten aanzien van training en coaching, er niet voor instaan dat de opdrachtgever daarmee de resultaten behaalt die hem bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.

ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN OP LOCATIE OPDRACHTGEVER

Indien in het kader van de overeenkomst werkzaamheden of diensten worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat Websitedienstverlening.nl kosteloos gebruik kan maken van de op die locatie in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een eigen werkplek met internetverbinding. In geval van trainingen op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever in elk geval zorg voor de aanwezigheid van een geschikte ruimte voor uitvoering van de training, een draadloze internetverbinding, alsmede de beschikbaarheid van een beamer en flipover.

ARTIKEL 8. | DUUR EN LOOPTIJD VAN DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
 2. In geval een duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de looptijd van die overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen.
 3. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de duurovereenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. Zowel duurovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand voorafgaand aan de laatste maand waarin de overeengekomen dienst door OHMM wordt verleend. Opzegging dient te geschieden per e- mail.
 5. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, mogelijke einddatum.
 6. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting, is OHMM gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling is voldaan. De opschorting van de dienstverlening van OHMM wordt pas opgeheven nadat de opdrachtgever binnen een door OHMM gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 7. OHMM is gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake van een duurovereenkomst jaarlijks te wijzigen. Websitedienstverlening.nl zal de opdrachtgever van een prijsverhoging, uiterlijk twee maanden voordat de prijsverhoging kracht wordt, in kennis stellen. Voor zolang de opdrachtgever is gebonden aan een bepaalde looptijd van een duurovereenkomst, treden prijsverhogingen ter zake niet eerder in werking dan nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld de overeenkomst conform lid 4 op te zeggen.
 8. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.

ARTIKEL 9.| ANNULERING, WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT

 1. De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. In geval de opdrachtgever de overeenkomst desondanks toch tussentijds annuleert, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij OHMM daarvan geheel of gedeeltelijk afwijkt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. OHMM zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. OHMM zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is OHMM gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van OHMM op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij OHMM de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. OHMM zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan OHMM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 7. Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en OHMM.
 8. In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject, zoals omschreven in artikel 1.4.
 9. In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
 10. Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:
  • Tot 30 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 0% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
  • tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 50% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
  • binnen 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.
 1. Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
 2. De Opdrachtgever is gerechtigd om een opgegeven cursist te laten vervangen door een andere cursist, mits deze andere cursist.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

 1. De opdrachtgever is gedurende 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden c.q. diensten gerechtigd schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van door hem veronderstelde gebreken in het opgeleverde. Indien OHMM een klacht gegrond acht, zal OHMM deze gebreken in overleg met opdrachtgever trachten te verhelpen. Wanneer aan OHMM binnen de termijn als bedoeld in de eerste zin geen gebreken gemeld worden, wordt geacht dat het geleverde door de opdrachtgever is goedgekeurd en vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie wat leidt tot gebreken in het opgeleverde, is geen grond voor klachten.
 2. Klachten schorten de verplichtingen van de opdrachtgever nimmer op.

 

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. OHMM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden duurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien OHMM bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. OHMM is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst OHMM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is OHMM gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de opdrachtgever niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is OHMM gerechtigd de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door OHMM op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die OHMM ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien OHMM de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van OHMM vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder mede begrepen eventuele reis- en parkeerkosten.
 2. Alle door OHMM vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in BTW-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is OHMM gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. OHMM is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen.
 5. OHMM is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. OHMM is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de gevorderde vooruitbetaling door OHMM is ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen ter zake duurovereenkomsten maandelijks vooraf te geschieden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door OHMM voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van OHMM, is OHMM nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. OHMM is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door OHMM geleverde diensten of producten.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van OHMM, draagt OHMM nimmer enige aansprakelijkheid in verband met kosteloos verstrekte adviezen.
 3. Websitedienstverlening.nl spant zich naar alle redelijkheid in de opgeleverde websites te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Websitedienstverlening.nl is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden.
 4. Voor zover Websitedienstverlening.nl in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Websitedienstverlening.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Websitedienstverlening.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Websitedienstverlening.nl of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Websitedienstverlening.nl.
 5. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Websitedienstverlening.nl bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • §  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • §  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Websitedienstverlening.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Websitedienstverlening.nl toegerekend kunnen worden;
  • §  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 6. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Websitedienstverlening.nl meer belopen dan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid van Websitedienstverlening.nl betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Websitedienstverlening.nl te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Websitedienstverlening.nl wordt uitgekeerd. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.

10.In geval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van door Websitedienstverlening.nl ingeschakelde derden, dient de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van Websitedienstverlening.nl, deze derde in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens Websitedienstverlening.nl geldig maakt.

www.websitedienstverlening.nl | KvK 50543849 | Oosterstraat 22, 3742 SV Baarn | 06 818 353 02

11. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:
§ een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
§ iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de

overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
§ een andere omstandigheid die niet aan Websitedienstverlening.nl kan worden toegerekend.

12.Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Websitedienstverlening.nl, één jaar.

13.Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Websitedienstverlening.nl, zal de opdrachtgever Websitedienstverlening.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Websitedienstverlening.nl.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. OHMM, dan wel zijn licentiegevers, behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen geleverde producten, in welke vorm dan ook. Het is de opdrachtgever verboden de producten of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. Het eigendom van door OHMM verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij OHMM rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan OHMM hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, is OHMM gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestgingsplaats van Websitedienstverlening.nl aanhangig worden gemaakt.

  Open Heart Music & Meditation, Willem Kloospad 7, 4103 VC  Culemborg.

Share This